UNIS
Hrvatski
Hrvatski
Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

1. Potpisivanjem kupoprodajnog ugovora s Kupcem, kupoprodajni ugovor stupa na snagu i prodavatelja obvezuje na ispunjenje. Ispunjenje ugovora je očekivano i u slučaju usmenog dogovora. Plaćanje predujma nema utjecaja na zaključenje kupoprodajnog ugovora koji je stupio na snagu. Predmet očekivanog posla su od strane UNIS-a isporučeni proizvodi, izrađeni prema tvorničkim standardima. Manjkavosti koje bi uslijedile radi neodgovarajuće manipulacije, nestručne montaže ili naknadne dorade se ne priznaju.

2. Kupac je obvezan bez odlaganja kod preuzimanja pregledati robu, te utvrditi eventualnu nekompletnost ili manjkavost. Ukoliko je manjkavost utvrđena naknadno, kupac se mora javiti bez odgađanja pismeno unutar 3 kalendarska dana, a u svakom slučaju pred ugradnjom odnosno montažom isporučene robe. U suprotnom prodavatelj više ne odgovara za vidljive nedostatke. Zamjena elemenata proizvoda uslijed oštećenja biti će garantirana samo u slučaju kada je zabilježena kod isporuke u dostavnici odnosno otpremnici, a u svakom slučaju pred ugradnjom ili montažom isporučene robe. Kasnije reklamacije oštećenja elemenata proizvoda neće se uvažiti.

3. Ako se naknadno dokažu greške u kvaliteti robe koja je već isporučena, kod pravovremenog prigovora, prema svom izboru UNIS će robu: - Preuzeti na licu mjesta ili na drugom mjestu u ovisnosti od dogovorenog pariteta isporuke, - Besplatno zamijeniti (zamijenjeni dijelovi prelaze u vlasništvo UNIS-a) - Popraviti prema jamstvenim uvjetima, - Postupiti sukladno s pozitivnim zakonskim propisima prema Zakonu o zaštiti potrošača.

4. Popravci na proizvodima koji su urađeni od strane kupca ili treće neovlaštene osobe, bez suglasnosti UNIS-a neće teretiti UNIS i ne podliježu pravu na jamstvo, za isporučene proizvode iz programa UNIS.

5. UNIS neće povratiti kupcu nikakve iznose kao troškove štete. Izuzeće vrijedi samo za štete nastale hotimičnim nemarom ili hotimično prouzročenim grubim nemarom učinjenim od strane UNIS-a.

6. Posebno se isključuje zahtjev za naknadu štete nastao iz onemogućenosti posla kašnjenjem isporuke ili pogrešnom isporukom, osim ako takvi slučajevi nisu posebno ugovorno definirani.

7. Navedeni i garantirani rokovi dostave, počinju teći datumom isporuke koji su u skladu sa pravilima tvrtke UNIS.

8. Ako kupac izjavi odustanak od ugovora bez da na to ima pravo, UNIS će prihvatiti izjavu kupca o odustanku i za taj slučaj obračunati naknadu za storniranje u visini od 20% bruto kupovne cijene.

9. Kupac načelno preuzima kupljene proizvode kod prodavatelja i prevozi ih o vlastitom trošku i riziku, osim ako nije drugačije dogovoreno u pismenoj formi. Cijene kod preuzimanja robe ne uključuju troškove dostave, montaže ili ugradnje. One mogu biti predmetom drugog kupoprodajnog ugovora.

10. Kupac je sam odgovoran za pravilnost danih mjera, kao i za točnost rješenja koje je predložio sa eventualnim planovima i crtežima.

11. Svi montažni ili ugradbeni radovi moraju biti izvedeni isključivo od strane ovlaštenih i stručnih osoba. Ovlaštenost za ugradnju ili montažu proizvoda iz programa UNIS dokazuje se valjanom potvrdom izdanom od strane tvrtke UNIS, a eventualna stručnost može se dokazati uvidom u registraciju djelatnosti tvrtke koja je izvršila radove ugradnje ili montaže. UNIS-ove upute za montažu i ugradnju moraju se u svakom slučaju poštovati i dosljedno primijeniti.

12. Montažni nedostaci i sve iz toga rezultirajuće greške učinjene od tvrtke ili osobe koja je izvršila montažu ili ugradnju, ne podliježu garanciji UNIS-a i za takve slučajeve UNIS ne prihvaća nikakve zahtjeve za naknadu štete.

13. Garancija i jamstvo vrijedi, samo ako se poštuju tehnički propisi. Garancija otpada i u cijelosti kod neuobičajene ugradnje proizvoda ili neprimjerene upotrebe proizvoda.

14. UNIS ne preuzima nikakvo jamstvo za robu iz posebne akcijske rasprodaje, što je izričito označeno u prodajnim ili promidžbenim materijalima.

15. Eventualni zahtjevi po jamstvu ne oslobađaju kupca od obaveze plaćanja robe. Jamstveni poslovi će se obaviti tek nakon plaćanja cjelokupnog iznosa.

16. Kod proizvoda koji su oštećeni uslijed nestručne montaže ili kod kojih su izvršene bilo kakve preinake ili dogradnje koje nisu u skladu s tvorničkim standardima, gubi se pravo na jamstvo koje se ne može više uvažiti. Sa svakom isporukom proizvoda, UNIS daje upute za ugradnju, montažu i rukovanje, kojih se treba pridržavati po svim točkama. Štete ili radovi koji su nastali nestručnom montažom kao i ne pridržavanjem uputa za ugradnju, montažu ili rukovanje, isključuju se iz garancije i biti će vidljivi u računu kao servisni radovi.

17. Kod izvršenja servisnih radova, kupac se mora pobrinuti da omogući serviseru nesmetan pristup do predmeta servisnog zahvata. Svi elementi koji pri tome smetaju pristupu servisera, (kao npr. dijelovi pokućstva i sl.) moraju biti odstranjeni od strane kupca. Jednako tako je potrebno pobrinuti se za cjelovito pokrivanje i zaštićivanje kontaktnih površina kao što su podovi, zidovi i sl. Ukoliko se to ne uradi, UNIS ne može preuzeti odgovornost za eventualno nastalu štetu.

18. UNIS daje jamstvo 12 mjeseci na funkcionalnost svojih proizvoda, pod uvjetom da se održavaju po UNIS-ovim smjernicama za njegu, rukovanje, servisiranje i montažu. Navedeno jamstvo podrazumijeva se isključivo na konkretan pojedini element. Ukoliko su dva ili više elemenata u neprekinutoj vezi, za ostvarivanje jamstva takvog sklopa potrebna je posebna suglasnost tvrtke UNIS. Ako veza pojedinih elemenata nije učinjena na primjeran i stručan način sukladno tehničkim normama i propisima, UNIS ne može prihvatiti ostvarenje prava iz jamstvenih uvjeta.

19. Kupac ima mogućnost u roku od jednog tjedna nakon preuzimanja robe, besplatno predati ili odložiti ambalažni otpad sukladno Pravilniku o ambalažnom materijalu i ambalažnom otpadu. Ako kupac ne koristi mogućnost povrata, smatra se da je dogovoreno da on sam na vlastiti trošak i rizik koristi ambalažu sukladno navedenom Pravilniku.

20. Kao mjesto suda ugovoren je stvarno nadležan sud u Hrvatskoj, odnosno nadležan je sud na čijem području je kupoprodajni ugovor sklopljen.

Ako imate pitanja u vezi s ovim uvjetima poslovanja ili želite dobiti dodatne informacije, pošaljite e-mail na: info@unis.hr.
Copyright © UNIS d.o.o.